تبلیغات
علوم تجربی - همه چیز درباره کلروپلاست
علوم تجربی
چهارشنبه 13 مهر 1390

همه چیز درباره کلروپلاست

چهارشنبه 13 مهر 1390

نوع مطلب :همه چیز درباره کلروپلاست

همه چیز درباره کلروپلاست

مقدمه

کلروپلاست معمولا از میتوکندری بزرگتر است و شباهت زیادی به میتوکندری دارد و جایگاه فرآیند فتوسنتز می‌باشد. کلروپلاستها جز گروهی از اندامکها هستند که این اندامکها پلاستید نام دارند. پلاستیدها در کلیه سلولهای گیاهی یافت می‌شوند و شامل اتیوپلاست ، کلروپلاست ، کروموپلاست ، آمیلوپلاست و الایوپلاست هستند.

وجه مشترک تمام پلاستیدها این است که تمام آنها از اندامک کوچک اولیه‌ای به نام پروپلاستید ایجاد می‌شوند. پروپلاستید که پیش ساز کلیه پلاستیدها است. بسته به بافت گیاه و پیامهای محیطی به انواع گوناگون پلاستها تمایز پیدا می‌کند. کلروپلاست تنها پلاستیدی است که کلروفیل دارد و عمل فتوسنتز را انجام می‌دهد.تصویر

تاریخچه

کلروپلاستها به دلیل رنگ داشتن رنگ سبز از اولین اندامکهایی هستند که در یاخته‌های گیاهی نظر پژوهشگران را به خود جلب کرده‌اند. ووشر در سال 1803 رده بندی جلبکهای رشته‌ای آب شیرین را بر بنای شکل ذرات سبز موجود در آنها قرار داد و آنها را به کونفروهای مارپیچی ، ستاره‌ای و لوله‌ای تقسیم کرد. در جلبکها کلروپلاستها ساختمان ساده‌تری دارند و اغلب آنهارا کروماتوفور می‌نامند. در گیاهان پیشرفته و عده‌ای از جلبکهای سرخ و قهوه‌ای کلروپلاستها کروی ، بیضوی و یا اغلب عدسی شکل هستند.

اندازه کلروپلاست

کلروپلاستها اندازه بسیار متفاوتی دارند. طول آنها از حدود 2 تا بیش از 30 میکرون می‌رسد. در گیاهان پیشرفته طول کلروپلاستها 3 تا 10 میکرومتر ، عرض آنها 1 تا 3 و ضخامتشان 1 تا 2 میکرومتر است. اندازه کلروپلاست به ویژگیهای وراثتی ، سن یاخته و دیگر ویژگیهای فیزیولوژیکی یاخته وابسته است. یاخته‌های پلی پلوئید کلروپلاستهای درشت‌تری از یاخته‌های دیپلوئید دارند.

رنگ کلروپلاست

کلروپلاستها به دلیل داشتن کلروفیل اغلب سبز رنگ هستند اما در برخی شرایط فیزیولوژیکی یا بر حسب نوع یاخته و میزان نسبی رنگیزه‌های غیر کلروفیلی ممکن است به رنگهای دیگری دیده شوند. در جلبکهای قهوه‌ای و قرمز ، رنگ سبز کلروفیل بوسیله سایر رنگیزه‌ها پوشیده شده است.تصویر

تعداد و محل کلروپلاست

تعداد کلروپلاست بر حسب نوع یاخته ، گونه گیاهی و سن یاخته تغییر می‌کند. تعداد کلروپلاستها در هر میلیمتر مربع برگ کرچک به حدود 400 هزار می‌رسد و یک درخت ممکن است تا 1012 عدد کلروپلاست داشته باشد. کلروپلاستها در یاخته‌های جلبکها و گیاهان مختلف در بخشهای مختلف یاخته قرار می‌گیرند. بطور معمول در بخشهای کناری یاخته که امکان دریافت نور بیشتر است فراوانی بیشتری دارند.


در ساختمان کلروپلاستها سه بخش اصلی شامل پوشش پلاستی ، ماده زمینه‌ای یا استروما و ساختمانهای غشایی درونی قابل تشخیص است.

پوشش پلاستی

غشای خارجی

غشای خارجی کلروپلاست ضخامت متوسط حدود 60 آنگستروم دارد و از نوع غشاهای زیستی واحد است. این غشا صاف است، ریبوزوم ندارد و سد بین سیتوزول و درون پلاست است.

اطاق خارجی

اطاق خارجی یا فضای بین دو غشا وسعت متوسط حدود 100 تا 200 آنگستروم دارد و از مایعی دارای آب ، ترکیبات مختلف آلی ، مقدار کمی نمکهای کانی و یونهای حاصل از آنها پر شده است.

غشای داخلی

این غشا ویژگیهای عمومی شبیه غشای خارجی دارد. ضخامت متوسط آن حدود 60 آنگستروم است. گرچه غشای داخلی می‌تواند چین خوردگیهایی را به درون پلاست داشته باشد. اما نظریه کنونی بر این است که سیستمهای غشایی درونی کلروپلاست اساسا مستقل از غشای داخلی است.

اطاق داخلی

ماده زمینه‌ای یا استروما اطاق داخلی کلروپلاست را پر کرده است. در استروما اجزای قابل رویت با میکروسکوپ الکترونی مانند سیستم غشاهای درونی ، مولکولهای DNA مشابه با پروکاریوتها ، ریبوزومهای از نوع 70s به حالت منفرد یا پلی‌زوم. در استروما اغلب ذرات نشاسته نیز وجود دارد. استروما دارای آنزیمهای مختلف از جمله آنزیمهای واکنشهای مرحله تاریکی فتوسنتز و آنزیمهای لازم برای بیوسنتز پروتئینهاست.تصویر

سیستم غشایی درون کلروپلاست

در استرومای کلروپلاستها ساختمانهای غشایی زیادی وجود دارند که مقدار آنها و نوع آرایششان به حسب نوع گیاه و ویژگیهای فیزیولوژیکی یاخته‌ها متفاوت است. این ساختمانها تیلاکوئید نام دارند. این غشاها با سازمان یافتگی بسیار ویژه خود جایگاه انجام واکنشهای مرحله نوری فتوسنتز هستند.در روی این غشاها رنگیزه‌های نوری یافت می‌شود.

کلروپلاست جایگاه فتوسنتز

فتوسنتز فرایندی است که در گیاهان سبز برای تولید مواد غذایی بکار می‌رود که با استفاده از دی‌اکسید کربن و نور خورشید انجام می‌شود. فتوسنتز شامل دو سری واکنش وابسته به نور و غیر وابسته به نور است. واکنشهای غیر وابسته به نور یا واکنشهای تاریکی در استرومای کلروپلاست صورت می‌گیرد و طی آن انرژی شیمیایی لازم برای انجام واکنشهای مرحله نوری تامین می‌شود. این مرحله در بیشتر گیاهان در شب انجام می‌شود. در واکنشهای مرحله نوری با استفاده از دی‌اکسید کربن و نور خورشید انواع مختلف کربوهیدراتها ساخته می‌شود.

ژنوم کلروپلاست

کلروپلاست مانند میتوکندری DNA دارد و در آن همانند سازی ، رونویسی و پروتئین سازی مستقل از هسته صورت می‌گیرد. این فرایندها در بستره کلروپلاست انجام می‌گیرد. به نظر می‌رسد DNA کلروپلاستها مانند DNA میتوکندریها به غشای داخلی کلروپلاست چسبیده‌اند. اندازه ژنوم کلروپلاست در تمام گیاهان مشابه است. DNA کلروپلاستها ملکولهایی حلقوی هستند. ژنوم کلروپلاست 120 ژن دارد و محصولات شناخته شده آنها شامل RNA‌های ریبوزومی ، tRNAها ، برخی زیر واحدهای RNA پلی‌مراز ، برخی از پروتئینهای ریبوزومی و تعدادی از آنزیمهایی است که در فتوسنتز نقش دارند.

کلروپلاست‌زایی

کلروپلاست از تمایز پلاست اولیه و اتیوپلاست بوجود می‌آید. کلروپلاست مثل میتوکندری طی چرخه سلول بزرگ می‌شود و تقسیم دوتایی پیدا می‌کند. صفاتی که توسط DNA کلروپلاست تعیین می‌شوند، مانند وجود رنگدانه‌های عمل کننده در فتوسنتز در 3/2 گیاهای عالی از وراثت سیتوپلاسمی تبعیت می‌کنند و توارث اکثرا دو والدی می‌باشد. به عنوان مثال از آمیزش گیاه نر و ماده‌ای که یکی کلروپلاست سالم و دیگری کلروپلاست معیوب دارد، گیاهانی حاصل می‌شوند که برگهای آنها دارای لکه‌های سبز و سفید هستند، لکه‌های سبز مربوط به کلروپلاست سالم است، در حالی که لکه‌های سفید مربوط به کلروپلاست معیوب هستند.

تصویر

القای پلاست اولیه توسط نور و مراحل تمایز آن به کلروپلاست بالغ

  1. پلاست اولیه در سلولی که به تاریکی عادت دارد فقط غشای خارجی و داخلی دارد.

  2. در اثر مجاورت با نور ، کلروفیل ، فسفو لیپیدها ، بستره کلروپلاست و پروتئینهای تیلاکوئیدی ساخته می‌شوند و وزیکولهای کوچک از غشای داخلی جوانه می‌زنند.

  3. با بزرگ شدن پلاستها ، بعضی از وزیکولهای گرد ادغام می‌شوند و وزیکولهای پهن تیلاکوئیدی را تشکیل می‌دهند.

  4. در مراحل آخر تمایز کلروپلاست ، بعضی از وزیکولهای تیلاکوئیدی روی هم انباشته می‌شوند و گرانا (جمع گرانوم) را بوجود می‌آورند.

تکامل پلاستها از موجودات ابتدایی

از موجودات ابتدایی یا باکتریهای فتوسنتز کننده تکامل ساختارهای پلاستی در سه جهت انجام گرفته است.
  • گسترش سطح نسبت به حجم که بخصوص برای کسب انرژی نورانی مناسب است.

  • گزینش انواع مختلفی از رنگیزه‌های پذیرنده نور ، تشکیل گیرنده‌های نوری بسیار مختلف را امکان پذیر می‌سازد.

  • تخصصی شدن اعمالی که منجر به تغییر ترکیب و ساختمان پلاست شده و موجب تولید انواع مختلف پلاستهای عمل کننده شده است که می‌توانند به یکدیگر تبدیل شوند.

مباحث مرتبط با عنوان
Cialis pills
جمعه 16 آذر 1397 10:29 ق.ظ

You have made your position very well..
viagra cialis levitra cialis 5 mg scheda tecnica cialis preise schweiz cialis pills boards acheter cialis meilleur pri cialis qualitat generic cialis tadalafil cialis sicuro in linea precios cialis peru brand cialis generic
buy cialis usa
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:18 ب.ظ

Regards! Quite a lot of data.

cheap cialis fast cialis online enter site natural cialis cialis 30 day sample cialis 5mg prix click now cialis from canada cialis 20 mg cost buy cialis online legal cialis farmacias guadalajara cialis usa cost
cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:24 ب.ظ

You stated it well.
cialis lowest price cialis super kamagra only best offers cialis use cialis qualitat cialis for bph click here take cialis cialis generic prescription doctor cialis cialis kaufen cialis daily reviews
Cialis 20 mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:40 ق.ظ

You made your point extremely clearly.!
legalidad de comprar cialis cialis 5mg prix comprar cialis 10 espa241a cialis generique cialis vs viagra cialis pills boards link for you cialis price cialis sale online cialis 50 mg soft tab cialis diario compra
Generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 06:24 ب.ظ

Effectively spoken truly. .
import cialis tadalafil 5mg effetti del cialis calis calis cialis 200 dollar savings card compare prices cialis uk cialis 5 mg para diabeticos cialis daily dose generic cialis for sale in europa
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 07:14 ق.ظ

You actually expressed it superbly!
cialis 20mg prix en pharmacie cialis herbs cialis official site we choice cialis uk prix de cialis cialis 200 dollar savings card cialis preise schweiz cialis 5 mg funziona cialis online cialis 20mg preis cf
Cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 07:15 ب.ظ

Truly all kinds of great tips.
buy cialis sample pack online prescriptions cialis tadalafilo tarif cialis france comprar cialis 10 espa241a acheter cialis kamagra cialis 5 mg discount cialis cialis diario compra cialis rezeptfrei sterreich
Cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 06:53 ق.ظ

Nicely put, Thank you.
acquistare cialis internet acheter cialis kamagra order generic cialis online cialis dosage achat cialis en europe cialis 30 day sample cialis generique 5 mg cialis pills price each prix de cialis legalidad de comprar cialis
Cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 06:47 ب.ظ

With thanks. A lot of knowledge.

cialis daily new zealand il cialis quanto costa effetti del cialis cialis for bph buy cheap cialis in uk generic cialis at the pharmacy cialis professional yohimbe cialis online nederland generic low dose cialis cialis online nederland
buy cialis delhi
یکشنبه 11 آذر 1397 06:24 ق.ظ

Cheers, I like this!
cost of cialis per pill viagra vs cialis buy cialis sample pack cialis kamagra levitra when will generic cialis be available does cialis cause gout cialis canada on line import cialis cialis lowest price cialis 50 mg soft tab
cialis
شنبه 10 آذر 1397 07:08 ب.ظ

You made your stand very clearly!!
cialis kaufen wo tarif cialis france cialis sicuro in linea dose size of cialis cialis 20mg purchasing cialis on the internet tadalafil 20mg generic cialis levitra wow cialis tadalafil 100mg prescription doctor cialis
buy cialis delhi
شنبه 10 آذر 1397 06:02 ق.ظ

Seriously plenty of useful info!
cialis tablets cialis arginine interactio fast cialis online purchase once a day cialis tadalafil 10 mg il cialis quanto costa achat cialis en europe wow look it cialis mexico tadalafil tablets cialis cipla best buy
Cialis 20 mg
جمعه 9 آذر 1397 06:45 ب.ظ

You actually reported this terrifically.
only now cialis 20 mg viagra vs cialis try it no rx cialis cialis therapie achat cialis en itali cialis online acheter cialis meilleur pri cialis cuantos mg hay rezeptfrei cialis apotheke cialis 10mg prix pharmaci
buy tadalafil no prescription
جمعه 9 آذر 1397 06:58 ق.ظ

Wonderful write ups. Thanks a lot!
precios cialis peru warnings for cialis cialis ahumada buying cialis overnight cost of cialis per pill cialis prezzo al pubblico cialis official site cialis kaufen viagra vs cialis if a woman takes a mans cialis
cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:44 ب.ظ

Truly loads of beneficial data!
buy brand cialis cheap cialis with 2 days delivery buy cialis sample pack canadian cialis cialis for bph cialis 10mg prix pharmaci cialis vs viagra buy cialis online cialis generico en mexico cialis generique 5 mg
buy cialis us pharmacy
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:01 ق.ظ

Terrific write ups. Thank you!
low dose cialis blood pressure cialis tadalafil how to buy cialis online usa cialis 50 mg soft tab cialis prezzo di mercato how to purchase cialis on line cialis patentablauf in deutschland what is cialis cialis usa cost buy cialis sample pack
buy cialis cheap
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:08 ب.ظ

Great knowledge. Thank you.
prezzo di cialis in bulgaria purchase once a day cialis how do cialis pills work generic cialis 20mg tablets safe site to buy cialis online cialis generico in farmacia cialis daily dose generic weblink price cialis buy original cialis cialis 100 mg 30 tablet
buy cialis cheap
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:27 ق.ظ

Perfectly voiced of course. .
wow cialis tadalafil 100mg buy original cialis only best offers 100mg cialis cialis taglich generic cialis tadalafil we choice free trial of cialis only now cialis for sale in us price cialis wal mart pharmacy the best site cialis tablets tadalafil 20 mg
buy cialis pills
چهارشنبه 11 مهر 1397 04:53 ق.ظ

You suggested this well!
cialis sans ordonnance cialis en 24 hora purchasing cialis on the internet cialis sans ordonnance cialis with 2 days delivery callus american pharmacy cialis online prescriptions cialis we like it cialis price cialis professional yohimbe
Online cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 03:47 ق.ظ

Effectively expressed certainly! !
price cialis best cialis uk next day we choice cialis uk cialis tadalafil how do cialis pills work cialis coupon safe dosage for cialis buy cialis online cheapest cialis 20mg preis cf cialis coupons
drugs for sale
یکشنبه 1 مهر 1397 06:10 ق.ظ

Point effectively taken.!
drugstore online shopping reviews northwestpharmacy canadian drugs canadian pharmacies without an rx safe canadian online pharmacies drugs for sale in canada canadian pharmaceuticals companies pharmacy canada best northwest pharmacies canadian pharmacy viagra
viagraky.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 02:50 ق.ظ

Beneficial postings. With thanks.
online prescriptions cialis get cheap cialis order generic cialis online cialis 10mg prix pharmaci cialis rckenschmerzen click here take cialis cialis for sale cialis tablets for sale cialis 5mg billiger side effects for cialis
http://buycialisonla.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 01:35 ب.ظ

Really all kinds of very good tips.
buy viagra without presc viagra buy viagra buy viagra cheap online buy viagra discount buy sildenafil tablets how to buy viagra online without prescription can you buy viagra in stores online viagra buy generic viagra online uk buy viagra online rx.
cialissy.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:01 ق.ظ

You've made your stand extremely nicely..
cialis coupons printable cialis patent expiration cialis en mexico precio can i take cialis and ecstasy cialis farmacias guadalajara cialis 5 mg funziona cipla cialis online cialis generic tadalafil buy we recommend cheapest cialis cialis 50 mg soft tab
cialisyoues.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 07:14 ب.ظ

You made your position very clearly..
cialis generico milano online cialis get cheap cialis wow cialis tadalafil 100mg canada discount drugs cialis when will generic cialis be available cialis generico postepay buy online cialis 5mg recommended site cialis kanada cialis generique 5 mg
Buy viagra
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:24 ق.ظ

Wonderful information. Regards.
price for viagra buy viagra online paypal buying viagra online uk buy viagra without prescription uk pharmacy online buy viagra online now buy price viagra natural viagra cheap online pharmacy no prescription best place to buy generic viagra
babecolate.com/buy-cheap-cialis-10mg.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:03 ب.ظ

Thanks a lot, Numerous info.

cialis australian price only best offers 100mg cialis cialis super kamagra cialis dosage amounts click here to buy cialis enter site 20 mg cialis cost brand cialis nl cialis wir preise cialis with 2 days delivery generic cialis with dapoxetine
Generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 11:22 ق.ظ

Wonderful tips. Many thanks!
cialis bula cialis professional yohimbe dose size of cialis cialis daily reviews cialis 10 doctissimo we use it cialis online store cialis name brand cheap cialis australian price tadalafil 20mg cialis australia org
Cialis prices
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 11:56 ق.ظ

Appreciate it! Loads of postings!

estudios de cialis genricos cialis prezzo di mercato cialis cuantos mg hay how do cialis pills work get cheap cialis buy cialis online legal cialis side effects dangers india cialis 100mg cost cialis dose 30mg callus
Viagra lowest price
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 06:53 ق.ظ

Regards! Plenty of info!

viagra online canadian pharmacy is it illegal to buy viagra buying viagra online buy viagra online uk no prescription generic viagra buying viagra uk buy viagra pill buy viagra at online viagra sildenafil prescription
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30